BORISLAV PEKIC ZLATNO RUNO PDF

Click here and rate and write a review on Goodreads Summary: Anthropological tales depicting our world at different stages of development. Five stories about five civilizations, five human alternatives, which are separated by millions of years. Through the history of the Second mutant civilization, which consists of isolated and self-sufficient, mentally completely different individuals, served by robots, whose brilliant representative, an archaeologist, finds a comforting alternative to this individualistic world; in the ice of the North, on the grounds of an old Siberian concentration camp, which he, by faultless logical and scientific means, explains as an ideal concept of society. Robots, animated biological copies of men, and the inhabitants of the Fourth civilization inherit the earth, but in view of their lifeless nature, they are completely adapted to the materialistic civilization, against which the lifegiving environment has fought in vain. Only the humane history repeats itself. All forms of human existence that our species had tested have always led to the same end — our self-destruction, as if it was written in the basic human code.

Author:Vilkis Shaktir
Country:Great Britain
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):13 September 2016
Pages:78
PDF File Size:5.27 Mb
ePub File Size:3.23 Mb
ISBN:158-9-34405-155-3
Downloads:98970
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikagoreAli, kako god bili tumaeni, oni se uvek nanovo raaju i ive svoj besmrtni vek. U Ilijadi, Boanstvenoj komediji, Ratu i miru, Mrtvim duama, Na Drini upriji, diu svetovi koji se upisuju kao porodino naslee za itav ivot.

Andrievi konzuli u pustoi bosanske kasabe paradigma su samoe; gramziva svita Glembajevih u svakom novom vremenu ima svoje naslednike, zatoenike pohlepe, bluda i zloina; sudbine Isakovia iz Seoba Crnjanskog potvruju venu istinu da svako tlo daje dovoljno razloga da se sa njega ode, kao i da se na njega doe.

Smisao ivota je u putovanju. Zlatno runo Borislava Pekia je saga o putovanju porodice Njegovan, ne samo tokom sedam vekova o kojima svedoi porodino predanje, ve se protee i na onaj deo puta u bezdanu mitologije, tamo u veno cvetnoj, bezvremenoj Zlatno runo I Arkadiji, odakle je krenuo kentaur Noemis, prapredak svih Njegovana, iji kentaurski zov svakom nasledniku porodinog trona najavljuje zavretak ovozemaljskog ivota.

Ko se na stranicama Zlatnog runa jednom sreo sa Simeonima, prvoroenim sinovima Njegovana, naslednicima porodine firme, sa njihovim enama i ljubavnicama, sa itavom bulumentom roaka, poslovnih partnera i konkurenata, ne moe ih zaboraviti.

Jer Njegovani svojim egzistencijama ne pokrivaju samo fantazmagorinu istoriju jedne trgovake porodice koja je davala i umetnike, ve u dubinama njihovih monologa italac prepoznaje situacije iz vlastite svakodnevice, prepoznaje sebe obnaenog nepotkupljivim radom podsvesti. Nema tog ja koje ne postoji u Njegovanima. Pred itaocem izranja jedan svet u totalitetu, koji ostavlja trag duboke proivljenosti.

Velika literatura jeste velika ba po koliini nas koji se u njoj nalazimo. Borislav Peki je Bah srpske knjievnosti. Grandiozni opus, koji se kao i kod Baha meri hiljadama i hiljadama stranica ujednaene umetnike visine, dostie punu rasko elokvencije i humora, erudicije i poetinosti u Zlatnom runu, najvanijem delu Borislava Pekia, romanu u sedam tomova o porodici Njegovan. Na strana tee pria o Njegovanima koji u Povest o cincarskoj porodici Njegovan ostvarena je sveobuhvatnim akordom koji saima ne samo epohe svetske istorije na prostoru Balkana epohe koje privremeno nastanjuju Pekievi junaci ve i tamni osvit ljudskog postojanja, beskonano vreme mitologije.

Zlatno runo deava se i u Predgovor vremenima kada je mit bio svakodnevica. I zato ne postoji granica izmeu istorije i mitologije, realnosti i fantastike. Svaki junak Zlatnog runa istovremeno je u sebi sa svima koji su mu prethodili, i koji e ga nastaviti.

Mi Simeoni, naime, ne umiremo, kae jedan u nizu Njegovana. Samo se jedni u drugima slaemo. Kao talog kad nam ivot iskipi. Tako i deda Lupus nije umro, nego se u mene slegao, pa od njega saznah sve to je od mene iv, dumanin, krio. Njegovani se kao Feniks obnavljaju kroz poare, stalno u pokretu, u traganju za zlatnim runom.

I hronika o njima okonava velikim poarom u zamku Turjak, u Sloveniji, gde su se okupili da proslave Badnje vee Jo jedan kraj iz kojeg e se izroditi novi poetak. Porodini duh Njegovana ne umire, samo se seli kroz potomstvo. A poar u zamku Turjak, u ledenom naruju Alpa, najava je mnogo veeg poara koji e zahvatiti itav svet. Nije sluajno Peki anrovski Zlatno runo odredio kao fantazmagoriju, a sedmim tomom, koji se moe itati i nezavisno od sage o Njegovanima, ispisao poemu o Postanju, o zori evropske civilizacije.

Dovoljno je zaviriti, makar i nasumice, u teftere Njegovana, i biti uvuen u vrtlog Pekieve reenice, koja sa istom snagom i ubedljivou oivljava vremena prola, nie scene bitaka i opsada, epskim zamahom budi prohujale svakodnevice irokih planova, kao to suptilno ispisuje i lirske minijature toka svesti protagonista ove fantazmagorije, trenutke kada oni ostaju sami sa sobom i suoavaju se sa vlastitim slabostima, putuju prostranstvima porodinog duha komunicirajui istovremeno i sa precima, i sa potomcima.

Pekieva fantazmagorija o Njegovanima moe se itati na preskoke, otvarati njihove teftere, oslukivati glasove u Zlatno runo I boinoj noi u dvorcu Njegovan Turjakih u Sloveniji, glasove irokog spektra pameti i lucidnosti, a jo vie gluposti, licemerja i zavisti.

Sa pobednjakim infalidom sasvim se razmernjo moe meriti zdrav i snaan poraenik, kae jedan u nizu Njegovana. Peki literarno oblikuje polifonu strukturu istorije na Balkanu, uspeva da svim politiki i civilizacijski suprotstavljenim glasovima omogui puni iskaz. Nema tu mesta za mali format, za pisca koji svoje junake koristi kao glasnogovornike vlastitih ideja.

Zlatno runo je svet u punom totalitetu, koji, kao i ivot, protie u stalnom sukobu. Zakoni fizike vae i za duu. Jo nisam uo da je ijedan mislio zabadava. Zabadava misle jedino manijaci. Svi su ljudi, gospodo, trgovci, samo smo mi trgovci bolji trgovci od drugih ljudi. Tako Njegovani. I jo kau: Onaj ko nita nema, nema ta ni da izgubi. Ko malo ima, lako e nadoknaditi. Ali on koji ve sve ima, nikad sve nee moi povratiti Pravi trgovac nikad ne pita hoe li ikada imati sve to je jednom imao pa izgubio, ve koliko bi imao da nita izgubio nije Ako danas neto nisam zaradio, izgubio sam to zauvek, jer ono to u sutra zaraditi nee biti to to sam danas propustio; bie sutranja zarada, umanjena za dananji gubitak.

Peki je zapisniar brujanja istorije koja se prelama u njegovoj eruditskoj mati. Taj moni akord sveobuhvatnosti sveta tutnji i traje od prve do poslednje strane Zlatnog runa. Defiluju pred itaocem likovi Njegovana ali i aveti koje su te likove za njihovih ivota naseljavale; lebde kentauri i vampiri, urotnici i atentatori, istorijski likovi od Sulejmana Velianstvenog do Ilije Garaanina; ispisuju se strane o Predgovor Beogradu jo iz mitskih vremena kada je skitsko traansko pleme Singa, verovatno cincarskih praotaca, dalo ime Beogradu.

To je grad kroz koji se uvek prolaziti moralo, jer se na svakom putu bio prepreio Kad god se kroz taj Beograd prolazilo, uvek je u drugim rukama bio.

Srpskim, ugarskim, austrijskim, turskim A izmeu, izgleda, niiji. I uvek, kao da je to bio neki drugi grad, a ne onaj o kome se od pretka slualo U takvom gradu nema nasleivanja. Samo tebi. Deca sve iz poetka moraju. Peki je stvorio humor kakvom nema ravna u srpskoj literaturi. Neki likovi porodice Njegovan kao da su izali iz stripova Alana Forda.

Posebno kada govore o istorijskim zabludama koje su vremenom stekle status neprikosnovenih istina, neki Pekievi junaci pokazuju sav besmisao i jalovost optih mesta i stereotipa. Apsurd rata, glupost i strah, tronost ljudske egzistencije na jednoj strani, i kipua snaga, vitalnost i sposobnost prilagoavanja Njegovana na drugoj strani, smenjuju se tokom sedam tomova Zlatnog runa. Njegovani su pobednici jer slave ivot samom injenicom trajanja i opstanka u svim vremenima i prostorima.

Oni su plamiak razuma i istrajnosti u jazbinama zla ljudske civilizacije. Nisu sveci, naprotiv, njihovi karakteri kriju u manjim ili veim dozama sve negativne osobine ljudske prirode, meutim, u konanom saldu porodini konto firme Njegovan belei aktivu. Snaga duha, vitalnost i upuenost u trgovinu tu najvaniju aktivnost ljudskog roda ini ih genetski predodreenima da savladaju i preive sve nedae i istorijske premetaine. Borislav Peki se nije trudio da se dopadne. On nema pandana kako u domaoj, tako ni u stranoj literaturi.

Nije podloan poreenju. Sve je bilo predmet njegove znatielje; od najbanalnije triarije svakodnevice, pa do sutine 10 prostora i vremena, ljudskog bivstvovanja; nad svim je bio zapitan, odluan da spozna istinu, artikuliui je bujicom rei koje se utrkuju, do poslednje misli koju je u letu hvatao. Pisao je shodno tom rasponu, raznorodno i razliito, od politikih komentara treba li napominjati otrih i nepotkupljivih do SF trilera. Meutim, sedam tomova Zlatnog runa jesu sam vrh srpskog knjievnog stvaralatva.

U zemlji labave komunistike dogme, odravao je englesko kastinski graanski duh. Njegovo protivljenje je bilo principijelno, cena koju je za to plaao logina i oekivana. Sve to je inio, pisao, emu se protivio i za ta se zalagao, bilo je autentino, blistavom pameu promiljeno, neodoljivom ironijom i samoironijom zaodenuto, nezainteresovano da se dopadne, neprilagoeno modi, po meri njegovoj, veliko i vrsto, bez bojazni da e da traje, i tek pronae pravo mesto u evropskoj knjievnosti.

LEPTOCORISA ACUTA PDF

Borislav Pekić, zatočenik sopstvene genijalnosti

.

LUKE RHINEHART ZAR ADAM PDF

Borislav Pekić: Ne pojedoše skakavci zlatno runo - Put, 1. deo

.

LA BIBLIA SATANICA POR ANTON SZANDOR LAVEY PDF

Zlatno runo - fantazmagorija 5

.

Related Articles